Regulamin

Podziel się z innymi:

Regulamin portalu informacyjnego Dzień Dobry Brodnica – Internetowy Portal Informacyjny 

Portal serwisu internetowego Dzień Dobry Brodnica to portal o charakterze informacyjno- publicystycznym i promocyjnym, regionu kujawsko-pomorskiego, skupionego wokół wydarzeń związanych z powiatem Brodnickim. Treści na nim prezentowane mogą być materiałami zarówno dziennikarskimi, promocyjnymi jak i reklamowymi.

I. Definicje 

1. Administrator – Dzień Dobry Brodnica – Internetowy Portal Informacyjny, www.ddbrodnica.pl zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Toruniu w I Wydziale Cywilnym Rejestrowym pod numerem PR 512.

2. Portal – Dzień Dobry Brodnica – Internetowy Portal Informacyjny.

3. Użytkownik – osoba korzystająca z portalu poprzez umieszczania i odbieranie w nim danych.

II. Postanowienia ogólne

1. Regulamin ten, określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez portal internetowy Dzień Dobry Brodnica na rzecz użytkowników, polegającej na umożliwieniu bezpłatnego korzystania z portalu, a także dokonywania wpisów na stronach portalu oraz forum.

2. Dostęp do Forum oraz serwisu Dzień Dobry Brodnica posiadają wszyscy użytkownicy, korzystający, odwiedzający portal.

3. Korzystanie z Portalu może odbywać się wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszego regulaminu, a także zgodnie z zasadami współżycia społecznego i przyjętymi zwyczajami.

4. W przypadku korzystania przez Użytkownika z danej usługi udostępnionej w ramach Portalu, lecz zamieszczonej w serwisie innym niż Portal (przekierowanie), usługa może zostać objęta odrębnym regulaminem obowiązującym dla serwisu, w którym zamieszczona jest dana usługa.

III. Warunki korzystania z portalu

1. Korzystania z portalu jest bezpłatne i dobrowolne.

2. Użytkownik portalu informacyjnego Dzień Dobry Brodnica oraz mediów społecznościowych należących do portalu publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Redakcja portalu dzień dobry Brodnica, nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na stronach portalu oraz w mediach społecznościowych należących do portalu. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, powinny liczyć się z tym, że mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

4. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na portalu Dzień Dobry Brodnica oraz w mediach społecznościowych należących do portalu treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, erotyczne, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady etyczne oraz propagujących przemoc i łamanie prawa.

5. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach portalu Dzień Dobry Brodnica oraz w mediach społecznościowych należących do portalu treści o charakterze reklamowym oraz komentarzy, które zawierają linki do prywatnych stron www.

6. Administrator uprawniony jest do zaprzestania lub ograniczania dostępu do prezentowanych Materiałów w dowolnym czasie.

7. Administrator uprawniony jest do dokonywania selekcji materiałów przesłanych przez Użytkowników w ramach usługi „Wyślij film, zdjęcie, artykuł” oraz udostępniania w ramach Portalu w dowolnym czasie wybranych przez siebie materiałów. Administrator nie jest zobowiązany do informowania Użytkownika o fakcie i czasie umieszczenia przesłanego materiału w ramach Portalu, ani o okoliczności odrzucenia materiału i nieudostępnienia go w ramach Portalu.

8. Przesyłając materiał w ramach usługi „Wyślij film, zdjęcie, artykuł”, Użytkownik zobowiązany jest podać swoje imię, nazwisko oraz adres e-mail. Administrator uprawniony jest do weryfikacja prawdziwości podanych danych. Brak wskazania powyższych danych będzie jednoznaczny z tym, że przesyłany materiał nie zostanie umieszczony w Portalu.

9. Przesyłając materiał w ramach usługi „Wyślij film, zdjęcie, artykuł”, Użytkownik wyraża zgodę na ujawnienie przez Administratora danych Użytkownika jako źródła pochodzenia materiału w przypadku, gdy Administrator zostanie do takiego ujawnienia zobligowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa, bądź też w przypadku, gdy osoba trzecia wystąpi do Administratora z roszczeniami związanymi z udostępnieniem materiału w Portalu, a Administrator uzna ujawnienie źródła za uzasadnione celem obrony swoich interesów i ujawnienie takie za zgodą Użytkownika będzie dopuszczalne na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

6. Redakcja portalu Dzień Dobry Brodnica  zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. 4, 5 pkt. niniejszego regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa na portalu Dzień Dobry Brodnica w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia pkt. 4, 5 pkt. regulaminu.

7. Redakcja serwisu Dzień Dobry Brodnica nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść informacji i materiałów mających charakter komercyjny, zamieszczanych na stronie internetowej portalu Dzień Dobry Brodnica, a pochodzących ze źródeł zewnętrznych.

8. Redakcja portalu Dzień Dobry Brodnica, zastrzega sobie prawo do wyłączenia strony Forum oraz możliwości komentowania artykułów na portalu Dzień Dobry Brodnica oraz jeżeli istnieje taka możliwość w mediach społecznościowych, bez podawania przyczyn takiego działania.
9. Użytkownicy poprzez umieszczenie swoich komentarzy i opinii na stronach portalu wyrażają zgodę na publikowanie tych treści.

10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności:
a) za skutki zaistniałej awarii technicznej Portalu skutkującej brakiem dostępu do Portalu, w tym w szczególności z przyczyn niezawinionych przez Administratora lub spowodowanych siłą wyższą,
b) za szkody spowodowane przez Użytkowników wynikające z niewłaściwego korzystania z Portalu,
c) za niemożność dostępu i korzystania z Portalu wskutek niewystarczającej przepustowości łącza internetowego, niespełnienie wymagań sprzętowych przez Użytkownika, braku stosownych konfiguracji czy aktualizacji oraz korzystania z określonych programów typu firewall,
11. Administratorowi przysługuje prawo do wyłączenia lub ograniczenia dostępu do Portalu bez powiadamiania Użytkowników w celach związanych z prowadzoną konserwacją lub działaniami zmierzającymi do modyfikacji usług albo możliwością występowania zdarzeń zagrażających prawom lub interesom Użytkowników, Administratora lub osób trzecich.

12. Redakcja zastrzega sobie prawo do wysyłania na skrzynkę e-mail użytkownika serwisu Dzień Dobry Brodnica zasubskrybowanego newsletteru. Ma również prawo wysyłania informacji handlowych dotyczących wydawcy portalu.

IV. Prawa autorskie

1.  W zakresie utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych zamieszczonych w Dzień Dobry Brodnica przez Administratora, Administratorowi przysługują stosowne prawa autorskie lub stosowna licencja.

2. Przesłanie przez Użytkownika materiału w ramach usługi „Wyślij film, zdjęcie, artykuł” jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na ich publikowanie oraz udzieleniem Administratorowi upoważnienia do korzystania z Materiałów w ramach nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji niewyłącznej na następujących polach eksploatacja) odtwarzanie i wyświetlanie materiałów w portalu,
b) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do materiałów w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
c) nadawanie analogowe i cyfrowe wizji i fonii z materiału, kodowane i niekodowane, odpłatne i nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii za pośrednictwem połączeń telekomunikacyjnych, sieci komputerowych, w tym Internetu,
d) obróbki cyfrowej materiałów w celu ich dostosowania do wymogów portalu,
e) wykorzystania materiałów w portalu w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania ich (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań,
f) umieszczania materiałów w bazach danych,
g) wykorzystania materiałów w celu promocji portalu,
h) archiwizowanie materiałów przez czas nieoznaczony.

3. Przesłanie przez Użytkownika materiału w ramach usługi „Wyślij film, zdjęcie, artykuł” jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku Użytkownika utrwalonego w materiałach udostępnianych w portalu.

4. Użytkownik przesyłający materiały w ramach usługi „Wyślij film, zdjęcie, artykuł” oświadcza, że:a) ma pełne prawo do dysponowania materiałem oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub licencyjne do materiału, które nie są w jakikolwiek sposób ograniczone,
b) informacje zawarte w materiale Użytkownika są prawdziwe i nie wprowadzają nikogo w błąd,
c) osoby, których wizerunek zawiera się w materiale, których zgoda jest konieczna do publikacji materiału, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku w portalu.

5. Użytkownik przedstawi odpowiednie dokumenty potwierdzające stan prawny, o którym mowa powyżej, na każde żądanie Administratora.

V. Zgłaszanie awarii/reklamacji

1. Zgłoszenia w zakresie zakłóceń lub awarii w funkcjonowaniu Portalu mogą zostać dokonane przez Użytkownika za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@ddbrodnica.pl

2. Administrator dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone zakłócenia lub awarie usunąć w możliwie najkrótszym czasie i przywrócić pełną funkcjonalność portalu.

3. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie naruszenia ich praw autorskich, praw własności przemysłowej, tajemnicy przedsiębiorstwa, dóbr osobistych lub innych praw poprzez zamieszczenie przez Administratora w portalu materiału przesłanego przez Użytkownika, Administrator podejmie wszelkie możliwe czynności celem wyjaśnienia ewentualnego naruszenia praw osób trzecich przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa. Użytkownik przesyłający rzeczony materiał zobowiązuje się do współdziałania z Administratorem w powyższym zakresie.

4. Reklamacje dotyczące świadczenia usług przez Administratora należy składać na adres reklama@ddbrodnica.pl wraz z dokładnym opisem jej przyczyn na adres e-mail Administratora w terminie 14. dni od daty zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.

5. Reklamacje Użytkowników nadesłane w sposób i terminie określonym powyżej będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14. dni od daty otrzymania reklamacji.

6. Jeżeli Administrator nie ustosunkował się do reklamacji w terminie 14. dni, uważa się, że reklamację uznał za uzasadnioną.

VI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji.

2. Regulamin jest dostępny w Portalu w formie elektronicznej, która umożliwia jego pobranie, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności, jak również wydrukowanie.

3. Wszelkich zmian w regulaminie dokonuje Administrator.

4. Wszelkie zmiany regulaminu stają się skuteczne z chwilą ich zamieszczenia w Portalu.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wszystkie podane przez Ciebie dane personalne są traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim. Zarejestrowanym użytkownikom przysługuje prawo wglądu, poprawiania oraz usunięcia podanych danych osobowych. Rejestrując się w serwisie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wprowadzanych podczas procesu rejestracji i późniejszego użytkowania serwisu, przez administratora bazy danych osobowych, w myśl przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych, konkursowych, a także w celu badania opinii publicznej oraz wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie również w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania.

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: