Brodnicki szpital ogłasza konkurs dla ratowników medycznych na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych

Brodnicki szpital ogłasza konkurs dla ratowników medycznych na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych

4 października 2021 Wyłączone przez naczelny
Podziel się z innymi:

ZOZ SPZOZ w Brodnicy 87-300 Brodnica, ul. Wiejska 9 tel. 56-66-89-100, fax. 56-66-89-101, e-mail: sekretariat@zozbrodnica.pl ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Zespole Ratownictwa Medycznego (udzielanie świadczeń zdrowotnych w zespołach ratownictwa podstawowego) oraz udzielanie świadczeń transportowo-przewozowych a także w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Oddziałach Szpitalnych.

Przedmiotem konkursu jest udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Zespole Ratownictwa Medycznego (udzielanie świadczeń zdrowotnych w zespołach ratownictwa podstawowego) oraz udzielanie świadczeń transportowo-przewozowych a także w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Oddziałach Szpitalnych. Miejsce udzielania świadczeń określone jest w zależności od rodzaju zawartej umowy odbywa się na terenie miasta Brodnica oraz całego kraju. Zespoły transportu stacjonują w siedzibie ZOZ SPZOZ Brodnica, ul. Wiejska 9.

Reklamy
Reklamy

Oferty wraz z dokumentami prosimy składać w terminie 7 dni od daty opublikowania ogłoszenia ( t.j. do 08.10.2021r.). Oferty należy złożyć w terminie do 08.10.2021r. do godz. 15:00 w formie pisemnej, papierowejna adres: Zespół Opieki Zdrowotnej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, 87-300 Brodnica, ul. Wiejska 9 z adnotacją na kopercie „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych” oraz podaniem swojego adresu zwrotnego. Termin wpłynięcia dokumentu do ZOZ SPZOZ Brodnica będzie uznany jako termin złożenia oferty. O miejscu i terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w formie pisemnej pod rygorem nieważności zgodnej z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, wraz z wymienionymi w treści wzoru dokumentami (lub ich kopiami).

Oferent jest związany z ofertą do czasu rozstrzygnięcia postępowania.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.10.2021r. o godz. 10:00 w siedzibie udzielającego zamówienie.

Ogłaszający konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w części lub w całości bez podawania przyczyny , przesunięcia terminu składania ofert oraz przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Oferentom w toku postępowania konkursowego przysługuje prawo do składnia protestu do Komisji konkursowej, a także odwołania do rozstrzygnięcia konkursowego składanego do Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy zgodnie z przepisami art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. O działalności leczniczej (Dz.U. z 2021., poz. 711).

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: