Złóż wniosek w ramach Budżetu Obywatelskiego

Złóż wniosek w ramach Budżetu Obywatelskiego

24 sierpnia 2021 Wyłączone przez naczelny
Podziel się z innymi:

Przez dwa pierwsze tygodnie września mieszkańcy Brodnicy będą mogli składać wnioski w ramach Budżetu Obywatelskiego. Nabór wniosków będzie trwał od 1 do 15 września br.

Wypełnione w wersji papierowej formularze oraz listy z podpisami poparcia danego projektu, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konsultacje społeczne do Budżetu Obywatelskiego na rok 2022”, należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Brodnicy lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Brodnicy, ul. Kamionka 23.

Reklamy
Reklamy

O dotrzymaniu terminu złożenia projektu drogą korespondencyjną decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Brodnicy.

Następnie komisja weryfikacyjna powołana przez burmistrza Brodnicy zweryfikuje projekty pod względem formalno – prawnym.

Od 26 października do 10 listopada br. mieszkańcy miasta będą mogli oddawać swoje głosy na projekty, które uznają za najlepsze do realizacji.

Na Budżet Obywatelski przeznaczona zostanie kwota sześciuset tysięcy złotych. Ogłoszenie wyników nastąpi do 1 grudnia br. Realizacja wybranych przez mieszkańców projektów rozpocznie się w 2022 roku. Szczegółowe informacje dotyczące budżetu obywatelskiego zawarte zostały w regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej www.brodnica.pl oraz w serwisie BIP Urzędu Miejskiego w Brodnicy w zakładce budżet obywatelski.

Ze środków Budżetu Obywatelskiego mogą być realizowane projekty dotyczące zadań znajdujących się w zakresie zadań własnych Miasta, realizowane na terenie będącym własnością Miasta, a także na drogach zaliczonych do kategorii dróg gminnych w mieście Brodnicy.

Projekt zgłaszany do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego musi być ogólnodostępny i nieodpłatny.

W ramach procedury Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane następujące zadania:

1) które po realizacji będą generowały koszty w ujęciu rocznym powyżej 10% wartości projektu;

2) które pozostają w sprzeczności z planami zagospodarowania przestrzennego;

oraz przedsięwzięciami wpisanymi do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Brodnicy oraz innymi dokumentami strategicznymi miasta;

3) które naruszają obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w szczególności prawa własności;

4) które zakładają realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na projektowanie;

5) które dotyczą inwestycji na rzecz jednostek organizacyjnych Miasta i spółek prawa handlowego, w których Miasto posiada akcje lub udziały;

6) które nie posiadają pozytywnych pisemnych – jednoznacznych analiz technicznych i prawnych, stwierdzającą możliwość realizacji – fizycznego wykonania projektu w terminie.

Każdy mieszkaniec miasta może zgłosić jeden projekt. Jeden mieszkaniec, może poprzeć dowolną liczbę projektów. Zgłoszenie projektów należy składać na formularzu, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Do formularza zgłoszenia projektu wnioskujący dołącza listę poparcia dla projektu, podpisaną przez co najmniej 10 mieszkańców Brodnicy. Wzór listy stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

Do grupy 10 osób popierających projekt nie wlicza się projektodawcy. Zgłaszający projekt określa przybliżony koszt realizacji projektu według własnego oszacowania. Koszt jednego projektu nie może przekroczyć 80% kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski w danym roku budżetowym.

źródło: UM Brodnica

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: