Absolutorium dla burmistrza Brodnicy

Absolutorium dla burmistrza Brodnicy

1 lipca 2021 Wyłączone przez naczelny
Podziel się z innymi:

Na ostatniej Sesji Rady Miejskiej w Brodnicy Burmistrz Brodnicy Jarosław Radacz otrzymał od radnych absolutorium za dobrze zrealizowany budżet 2020 r. Absolutorium to przyjęcie przez Radę sprawozdania burmistrza z realizacji ubiegłorocznego budżetu i stwierdzenie prawidłowości wydawania publicznych pieniędzy przez burmistrza. Pozytywną opinię w tej sprawie wydała Regionalna Izba Obrachunkowa, zastrzeżeń też nie miała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej. W trakcie trwania sesji radni rozpatrzyli również Raport o stanie Gminy Miasta Brodnicy za 2020r. oraz udzielili z tego tytułu Burmistrzowi Brodnicy wotum zaufania.

Podczas sesji opinię Komisji Rewizyjnej przedstawiła radna Brygida Bartkowska przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brodnicy:

Reklamy
Reklamy

Komisja Rewizyjna zapoznała się i rozpatrzyła sprawozdanie Burmistrza Brodnicy z wykonania budżetu Gminy Miasta Brodnicy za 2020 rok. Budżet Miasta Brodnicy w swojej pierwotnej wersji przedstawiał się następująco:

– plan dochodów 133.672.520,00 zł,

– plan wydatków 133.672.520,00 zł.

– budżet zrównoważony.

W trakcie roku budżetowego do budżetu wprowadzono szereg zmian… W ich wyniku ostateczny kształt budżetu na dzień 31 grudnia 2020r. przedstawiał się następująco:

– plan dochodów 154.598.486,23 zł,

– plan wydatków 155.260.486,23 zł,

– planowany deficyt 662.000,00 zł.

Deficyt ten planowano sfinansować środkami pochodzącymi z wolnych środków i niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (rozliczenie dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu).

Z przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok wynika, że na dzień 31.12.2020r. osiągnięto:

– dochody w wysokości 160.982.561,78 zł,

– wydatki w wysokości 148.408.929,19 zł,

– nadwyżka 12.573.632,59 zł.

Z powyższego wynika, że plan dochodów zrealizowano 104,13%, a plan wydatków w 95,59%. Budżet jednostki zamknął się nadwyżką w wysokości 12.573.632,59 zł. Członkowie komisji zauważają znaczne ograniczenie deficytu budżetu w 2020 roku w stosunku do planowanego, przyjętego uchwałami Rady Miejskiej w Brodnicy, co związane było z uzyskaniem nieplanowanych dochodów budżetu oraz z przyjętymi przez organ wykonawczy działaniami ograniczającymi wydatki budżetu na skutek pandemii Covid-19. Z przeprowadzonej analizy sprawozdania wynika, że budżet Gminy Miasta Brodnicy na 2020 rok był realizowany właściwie.”

Absolutorium zostało przyjęte przez Radę Miejską w Brodnicy i nagrodzone przez uczestników sesji brawami. Burmistrz podziękował radzie za zaufanie, a pracownikom Urzędu Miejskiego za ich pracę.

źródło: UM Brodnica

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: