Nadanie imienia Ignacego Łyskowskiego Szkole Podstawowej w Góralach

Nadanie imienia Ignacego Łyskowskiego Szkole Podstawowej w Góralach

26 czerwca 2021 Wyłączone przez naczelny
Podziel się z innymi:

Dzień 25 czerwca 2021 roku, przejdzie do historii Góral, a konkretnie Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łyskowskiego w Góralach. To właśnie tego dnia odbyła się uroczystość nadania imienia Ignacego Łyskowskiego Szkole Podstawowej w Góralach, odsłonięcia pamiątkowej tablicy oraz poświęcenia sztandaru ku czci Ignacego Łyskowskiego – nowego patrona placówki.

Inicjatorem tego przedsięwzięcia był Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski, który w marcu br. wystosował do Pani Dyrektor Reginy Szczotek oraz Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego wniosek w tej sprawie. Obie strony pozytywnie odpowiedziały na prośbę Burmistrza Przemysława Górskiego podejmując odpowiednie kroki, w skutek czego uchwałą nr. XXXII/189/21 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. nadano Szkole Podstawowej w Góralach im. Ignacego Łyskowskiego.

Reklamy
Reklamy

Uroczystość, która miała podniosły charakter, rozpoczęła się od przywitania dostojnych gości, którzy licznie przybyli tego dnia do Góral. Następnie Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łyskowskiego w Góralach Regina Szczotek, w swoim przemówieniu podkreśliła, że dzisiejsza uroczystość jest jedną z tych chwil, które pozostają na zawsze w pamięci.

Po krótkiej chwili uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łyskowskiego w Góralach przedstawili charakterystykę oraz życiorys patrona szkoły w formie ciekawostek historycznych.

Po wstępnej części uroczystości głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego Zbigniew Mikulicz, który odczytał akt nadania szkole imienia Ignacego Łyskowskiego, po którym głos zabrali m.in.: Senator RP Ryszard Bober, Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski oraz Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Maria Mazurkiewicz.

Podczas płomiennych przemówień wspomnianych gości, padło wiele ciepłych słów pod adresem Pani Dyrektor Reginy Szczotek, co spotkało się z gromkimi brawami ze strony pozostałych uczestników uroczystości. Była to świetna okazja by wśród szerszej publiczności podziękować Pani Reginie Szczotek za całokształt działalności na rzecz szkoły, otwarciu na przyjęcie patronatu Ignacego Łyskowskiego oraz dążenie do podtrzymywania pamięci o tej wybitnej postaci.

W kolejnym etapie uroczystości zaproszeni goście wbili pamiątkowe gwoździe, jako symbol pamięci o osobach, które przyczyniły się do ufundowania sztandaru. Następnie ks. proboszcz Marek Górski z parafii św. Marcina w Góralach poświęcił sztandar, po czym wspomniany sztandar został uroczyście przekazany na ręce Pani Dyrektor Reginy Szczotek i pocztu sztandarowego. Po poświęceniu i przekazaniu sztandaru, przedstawiciele klas spośród uczniów złożyli ślubowanie na sztandar.

Gdy zakończyła się uroczystość poświęcenia sztandaru, zaproszeni goście przeszli przed budynek szkoły, gdzie nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy ku czci Ignacego Łyskowskiego wraz z przecięciem wstęgi. Następnie goście wrócili do sali gimnastycznej, gdzie odbyła się część artystyczna z udziałem uczniów, której całość dopełnił Mikołaj Jabłoński – uczestnik telewizyjnego talent-show – „The Voice Kids”.

Po części artystycznej nastąpiło podsumowanie roku szkolnego 2020/2021, wręczenie świadectw oraz wyróżnień i nagród:

Wśród wyróżnionych uczniów znaleźli się:

– Weronika Puścian (klasa VII) otrzymała nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysława Górskiego za wysokie wyniki w nauce;

– Agata Wojciechowska (klasa VIII) otrzymała nagrodę Przewodniczącego Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego Zbigniewa Mikulicza za wysokie wyniki w nauce;

– Mikołaj Jabłoński (klasa VII) został uhonorowany nagrodą Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysława Górskiego za aktywny udział na rzecz szkoły.

W uroczystości udział wzięli: Senator RP Ryszard Bober, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Maria Mazurkiewicz, Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski wraz ze swoim Zastępcą Jędrzejem Kucharskim, Przewodniczący Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego Zbigniew Mikulicz wraz z wiceprzewodniczącym Krzysztofem Kamińskim, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Rekreacji i Młodzieży Mirosława Laube, Radni Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego Justyna Kozłowska, Kazimierz Łukasik, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Brodnicy Justyna Prajs, Dyrektorzy jednostek organizacyjnych z terenu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, Dyrektorzy szkół i przedszkola z terenu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

Ignacy Łyskowski urodził się 12 września 1820 roku w Mileszewach, a zmarł 14 lipca 1886 r. w Poznaniu.

Ignacy Łyskowski pierwszą edukację odbywał w domu rodzinnym. Kolejno uczył się w gimnazjum chojnickim, gdzie uległ niemal całkowitej germanizacji. Sytuacja ta uległa zmianie po przeniesieniu się do gimnazjum w Chełmnie. Tutaj młody Ignacy zaangażował się w działalność tajnej organizacji uczniowskiej „Polonia”. W tym okresie przeszedł podobną metamorfozę narodową, jak Teodor Donimirski, Gustaw Gizewiusz czy też Wojciech Kętrzyński. Po maturze w 1843 roku Łyskowski podjął studia teologiczne, najpierw w niemieckim Fryburgu, a następnie we Wrocławiu. W stolicy Dolnego Śląska należał do zasłużonego Towarzystwa Literacko-Słowiańskiego. W tych latach obok teologii studiował historię, literaturę i filozofię. Jednak w 1846 r. z powodu zachorowania na tyfus przerwał dalsze studia i poddał się dłuższemu leczeniu.

Po powrocie do domu pomagał ojcu w gospodarstwie. Dobre i nowoczesne gospodarowanie stało się jego pasją. W 1846 r. przełożył na język polski pracę o „Wprowadzeniu ulepszonego gospodarstwa we włościańskich posiadłościach”. Równolegle zajmował się literaturą. W roku 1847 wydał w Brodnicy tom „Poezje”.  Podczas Wiosny Ludów (1848-1849) rozwinęła się kariera polityczna Ignacego Łyskowskiego. W 1848 r. Tymczasowy Komitet Narodowy Prus Polskich wysłał go do parlamentu we Frankfurcie nad Menem. Tam wniósł protest przeciwko wcieleniu polskich okręgów Pomorza do Związku Niemieckiego. Wkrótce, jako oficjalnie wybrany poseł, Łyskowski na forum „ustawicznie obradującego parlamentu” we Frankfurcie upomniał się o respektowanie praw narodowych polskich mieszkańców. Tak zaczęła się jego długotrwała walka parlamentarna o prawa narodowe Polaków!

Po załamaniu się uniwersalnej demokracji niemieckiej Ignacy Łyskowski zaangażował się w działalność Ligi Polskiej. Głosiła ona program pracy organicznej jako realnej drogi do przyszłej walki o niepodległość. I. Łyskowski stał na czele Ligi Polskiej powiatu brodnickiego i wchodził w skład jej rady prowincjonalnej. Założył wówczas około 30 bibliotek. W latach 1848-1850 z inicjatywy Łyskowskiego wychodziło w Chełmnie pierwsze polskie czasopismo na Pomorzu pt. „Szkółka Narodowa”. Swoimi utworami i artykułami zasilał to pismo, przekształcone w „Szkołę Narodową”.

Po rozwiązaniu Ligi Polskiej Ignacy Łyskowski dużo uwagi poświęcał sprawom gospodarczym. Miał ku temu właściwe racje, wzorowo gospodarując w rodzinnym majątku Mileszewy. Upowszechniał wiedzę o rozwoju gospodarstw włościańskich i o nowoczesnym gospodarowaniu. Wydawał poradniki, a w roku 1852 opublikował małą encyklopedię rolniczą pt. „Gospodarz”. W latach 60. i 70. ogłaszał kolejne nowe poradniki rolnicze. Cieszyły się one dużą popularnością. Z kolei swoje zainteresowania literackie rozwinął w zbiorze pt. „Pieśni gminne i przysłowia ludu polskiego w Prusach Zachodnich”.

Po upadku powstania styczniowego Ignacy Łyskowski całkowicie poświęcił się pracy organicznej. W 1865 r. istotnie przyczynił się do powstania Towarzystwa Agronomicznego Ziemi Michałowskiej, którego wkrótce został prezesem. Kładł duży nacisk na udzielanie chłopom pomocy w podnoszeniu kultury rolnej i ogólnego poziomu oświaty.

Od roku 1862 Ignacy Łyskowski był członkiem Centralnego Komitetu Wyborczego na Prusy Zachodnie. W 1870 r. został jego przewodniczącym. Miał istotny i pozytywny wpływ na wybór polskich przedstawicieli do parlamentu niemieckiego. W 1866 r. Ignacy Łyskowski został wybrany do sejmu pruskiego, a od roku 1867 do parlamentu niemieckiego. Karierę parlamentarną uprawiał blisko 20 lat, wybierany do końca swojego żywota. I. Łyskowski okazał się jednym z najlepszych mówców i wytrawnych parlamentarzystów polskich. W parlamencie Rzeszy Niemieckiej przez wiele lat sprawował funkcję prezesa Koła Polskiego. Poseł I. Łyskowski wielokrotnie występował przeciwko germanizacji w szkolnictwie, sądownictwie i administracji. Konsekwentnie domagał się równouprawnienia w odniesieniu do języka polskiego i języka niemieckiego. Jako poseł powiatu brodnickiego regularnie zdawał sprawozdania. Przyczynił się do powstania gimnazjum w Brodnicy z prawem fakultatywnego nauczania języka polskiego. Poseł Ignacy Łyskowski wspierał swym autorytetem Towarzystwo Pomocy Naukowej (TPN) w Chełmnie i Towarzystwo Naukowe w Toruniu. W TPN był członkiem zarządu. Z kolei w powołanym w 1875 r. Towarzystwie Naukowym został jego pierwszym prezesem! Dzięki staraniom I. Łyskowskiego i pod jego redakcją ukazały się trzy pierwsze tomy „Roczników Towarzystwa Naukowego w Toruniu”. W 1881 r. położył on kamień węgielny pod nową siedzibę towarzystwa. Wtedy to Toruń stał się głównym ośrodkiem kultury polskiej na Pomorzu.

Ignacy Łyskowski zmarł 14 lipca 1886 r. w Poznaniu w wieku 66 lat.. Odszedł „pierwszy Pomorzanin” swojego pokolenia. Tymczasem Jego rodzina postanowiła, że ciało Ignacego musi wrócić do rodzinnej ziemi, dla której miał tyle miłości. Początkowo planowano po prostu przywieźć trumnę na dworzec kolejowy, lecz na prośbę społeczeństwa Poznania odbyło się to w formie manifestacyjnego pochodu. Jedna z ówczesnych gazet tak zrelacjonowała wydarzenie: „Gdyby jaki człowiek obcy, gdzie z dalekich krajów, który o Polakach i Polsce nic nie słyszał i nie wiedział, zobaczył był ten wspaniały orszak pogrzebowy, który ciało zmarłego z Poznania wyprowadził, gdyby był widział te tysięczne tłumy ludu, ten sznur duchowieństwa i wspaniałą liczbę naszych posłów, naszych ludzi uczonych i stanowiska zajmujących, te wieńce pokrywające trumnę, a zacną rękę kładzione, zaiste zdawałoby mu się, że wielkiego mocarza wiedzie naród do grobu”. Jego zwłoki zostały przewiezione do Mileszew i został pochowany w krypcie kościoła parafialnego w Lembargu. Niewątpliwie Łyskowski był liderem i symbolem pracy organicznej na Pomorzu. Poświęcił się budowie nowoczesnego społeczeństwa pomorskiego. Ukoronowaniem jego pięknej i owocnej kariery politycznej była prezesura Koła Polskiego w niemieckim parlamencie. Zawsze jednak pamiętał o swojej małej ojczyźnie! Cytując Władysława Łebińskiego „Był to mąż prawy, gorącego serca a zdrowego i wielkiego rozumu”.

źródło: UMiG Jabłonowo Pomorskie

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: