Sesja absolutoryjna – 29 czerwca

Sesja absolutoryjna – 29 czerwca

22 czerwca 2021 Wyłączone przez naczelny
Podziel się z innymi:

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XXVII sesję Rady Miejskiej w Brodnicy, która odbędzie się w dniu 29 czerwca 2021r. o godz. 12 w sali 202 Urzędu Miejskiego w Brodnicy z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Powołanie sekretarza obrad.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Wręczenie wyróżnienia Straży Miejskiej w Brodnicy przez Prefekta KRKSMiG RP Pana Artura Hołubiczko.
 6. Przyjęcie sprawozdania z pracy Burmistrza za okres od 13.5.2021 r. do 14.6.2021 r. oraz informacji o przetargach za okres od 13.5.2021 r. do 14.6.2021 r.
 7. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy za rok 2020.
 8. Informacja o realizacji kierunków działań Burmistrza Brodnicy na kadencję 2018-2023 za lata 2019-2020.
 9. Sprawozdanie Burmistrza Brodnicy z wykonania budżetu Gminy Miasta Brodnicy za rok 2020.
 10. Sprawozdanie z pracy komisji Rady Miejskiej – przewodniczący komisji.
 11. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców miasta.
 12. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 1. a) w sprawie rozpatrzenia Raportu o stanie Gminy Miasta Brodnicy za 2020r. i udzielenia z tego tytułu Burmistrzowi Brodnicy wotum zaufania,
 2. b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Brodnicy za rok 2020,

– wystąpienie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2020, sprawozdania Burmistrza Brodnicy z wykonania budżetu Gminy Miasta Brodnicy za rok 2020 oraz informacji o stanie mienia komunalnego,

Reklamy
Reklamy

– uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Brodnicy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta,

– podjęcie uchwały,

 1. c) w sprawie udzielenia Burmistrzowi Brodnicy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2020:

– wystąpienie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii Komisji Rewizyjnej dot. wykonania budżetu Gminy Miasta Brodnicy za rok 2020,

– uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Brodnicy za 2020 rok,

– podjęcie uchwały,

 1. d) w sprawie „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Brodnicy”,
 2. e) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Brodnicy na rok szkolny 2021-2022,
 3. f) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Wiejskiej w Brodnicy oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie XXVII sesji Rady Miejskiej w Brodnicy.

źródło: UM Brodnica

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: