Brodnicki szpital sprzedaje używany ambulans

Brodnicki szpital sprzedaje używany ambulans

22 czerwca 2021 Wyłącz przez naczelny
Podziel się z innymi:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica – ogłasza – na podstawie art.701 i n ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny ( Dz.U. Z 2019 r. poz. 1145 t.j.), art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz uchwały nr 10/2021 Rady Powiatu Brodnickiego z dnia 09.06.2021r.w sprawie wrażenia opinii dotyczącej sprzedaży pojazdu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.

Przetarg nieograniczonyna sprzedaż aktywów wchodzących w skład majątku własnego zgodnie z poniższym wykazem:


Lp. Marka i model Podstawowe dane samochodu Cena wywoławcza jednostkowa brutto Oferowana cena brutto w zł
Kol. A B C D
1 Mercedes Benz (Sprinter) VIN: WDB90663315417021 Typ: 316 Rok produkcji: 2009r. Pojemność skokowa: 2143 cm3 Rodzaj paliwa: Diesel Moc: 120 KW Rodzaj: Specjalny sanitarny Przebieg: 373 465 km Nr rejestracyjny :CBR 50V9 18 499,66 zł ………… zł słownie: ………………………………………………

1. Oferty złożone w terminie wskazanym w pkt 4 nie mogą zawierać cen niższych niż cena wywoławcza brutto wskazana w kolumnie nr „C” powyższej tabeli.

2. Aktywo stanowiące przedmiot przetargu znajduję się w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy przy ul. Wiejskiej 9, 87-300 Brodnica.

3. W celu ustalenia terminu dokonania oględzin aktywa należy kontaktować się ze Specjalistą ds. zarządzania majątkiem (Pan Maciej Linda) tel. 606 875 534

4. Pisemne oferty na zakup aktywa należy składać do dnia 09.07.2021r. do godz 12:00 We Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica (sekretariat Dyrektora) w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Oferta na zakup aktywa Szpitala w Brodnicy – nie otwierać przed dniem 09.07.2021r. godz 12:00)”

5. Otwarcie ofert nastąpi 09.07,2021r. o godz 12:10 w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy przy ul. Wiejskiej 9, 87-300 Brodnica.

6. Pisemna oferta – podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta – powinna zawierać

1) formularz oferty wg załącznika nr 2,

2) kopię dokumentu tożsamości oferenta będącego osobą fizyczną lub wypis z właściwego rejestru potwierdzający prawo do występowania w imieniu oferenta – osoby prawnej, a w przypadku pełnomocników – również pełnomocnictwo do wystąpienia w imieniu oferenta.

7. Sprzedający zawiadomi nabywcę wyłonionego w przetargu o terminie i miejscu wystawienia dokumentu sprzedaży. Wszelkie podatki i opłaty z nabyciem przedmiotu przetargu i transportu nabywanego aktywa obciążają w całości nabywcę. Nabywca ruchomego aktywa powinien stawić się w miejscu i terminie wskazanym przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy aby dokonać zapłaty za zakupione aktywo (przelewem na rachunek bankowy), a następnie odebrać zakupione aktywo.

8. Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu oraz prawo jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyny.

252.5.21_Załącznik nr 1 Umowa sprzedaż karetki-1

252.5.21_Załącznik nr 2 do ogłoszenia – Druk oferty

252.5.21_Załącznik nr 3 Protokół przekazania

252.5.21_Ogłoszenie sprzedaży aktywa (1)

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: