Zarząd z wotum zaufania i absolutorium za 2020 rok

Zarząd z wotum zaufania i absolutorium za 2020 rok

11 czerwca 2021 Wyłącz przez naczelny
Podziel się z innymi:

Zarząd Powiatu w Brodnicy uzyskał wotum zaufania oraz absolutorium podczas XXVIII Sesji Rady Powiatu, która odbyła się w poniedziałek, 7 czerwca 2021 roku, w auli ILO w Brodnicy. Radni przyjęli uchwały bez głosu sprzeciwu po debacie nad „Raportem o stanie Powiatu Brodnickiego” i sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok. Za absolutorium glosowało 14 z 18 obecnych na posiedzeniu radnych, a czworo wstrzymało się od głosu. Wotum zaufania rada udzieliła zarządowi 16 głosami „za” przy dwóch „wstrzymujących się”.

W absolutoryjnym posiedzeniu Rady Powiatu w Brodnicy uczestniczyło 18 z 19 radnych. W sali obrad w związku z epidemią COVID-19 obowiązywał reżim sanitarny. Zachowane zostały wymagane odległości między uczestnikami sesji, zapewnione były środki do dezynfekcji dłoni, a sala była wietrzona.


Podczas posiedzenia radni wysłuchali m.in. wystąpienia starosty Piotra Boińskiego na temat „Raportu o stanie Powiatu Brodnickiego w 2020 r.”

“To trzeci raport o stanie powiatu, który zarząd przedkłada wysokiej radzie, odkąd ustawowo wprowadzony został ten obowiązek, i tak jak poprzednie sporządzony został własnymi siłami, bez pomocy z zewnątrz, jednak zgodnie z wytycznymi ustawy i pomocą wzoru sporządzonego przez Związek Powiatów Polskich – podkreślił starosta, dodając, że wszystkie terminy ustawowe zostały utrzymane i raport pomimo sytuacji kryzysowej został przekazany i ogłoszony zgodnie z przepisami. Przewodniczący Zarządu Powiatu w Brodnicy zaznaczył, że na dane w raporcie o stanie powiatu trzeba spojrzeć przez pryzmat uwarunkowań zewnętrznych, uwzględniając czynniki gospodarcze i polityczne, na które samorząd nie zawsze ma realny wpływ. A do tych wszystkich czynników trzeba dodać jeszcze trudności związane z działaniem w warunkach epidemii koronawirusa. Jak zaznaczył starosta Boiński, raport j est bardzo szczegółowy, gdyż pokazuje pełen obraz powiatu w każdej jego dziedzinie i sferze działalności. Dokument może być podstawą do rozpoczynających się w tym roku prac nad strategią obszarową”.

Starosta przedstawił też uwarunkowania, które wpływały na realizację ubiegłorocznego budżetu.

“Przedstawiając budżet na rok 2020 Zarząd Powiatu zwracał uwagę, że będzie to jeden z najtrudniejszych budżetów w historii samorządu z uwagi na wzrost wydatków bieżących, rosnącą lukę finansową w oświacie, ubytki w dochodach z PIT i CIT, niedofinansowanie zadań zleconych, co w rezultacie przełoży się na dochody własne niezbędne do realizacji zadań na rzecz lokalnej społeczności, że trzeba będzie bardzo uważnie przyglądać się strukturze wydatków, szczególnie wydatkom bieżącym, mającym znaczący wpływ na wysokość nadwyżki operacyjnej, która będzie w najbliższym czasie decydować o potencjale inwestycyjnym powiatu – przypomniał Piotr Boiński. –  Marzec i kwiecień pokazały jeszcze bardziej tę niekorzystną i niepokojącą tendencję wzrostu wydatków bieżących nad bieżącymi dochodami. Rosnące koszty pracy, ceny usług, wzrost kosztów energii, wydatki związane z Covid-19 spowodowały, że zarząd w 2020 roku szczególnie mocno przyglądał się wykonywaniu bieżącemu budżetu. Dodatkowe transfery pozyskane w ubiegłym roku, chodzi tu głównie o Fundusz Inwestycji Lokalnych, wpadające do „worka” pod nazwą dochody bieżące, w większości przypadków były przeznaczone na określone cele inwestycyjne. Aczkolwiek, trzeba to powiedzieć jasno, poprawiły one stronę inwestycyjną powiatu. Tak więc planowany w zupełnie innej sytuacji budżet, oparty na prognozach Ministerstwa Finansów z października 20219 roku, zderzył się z brutalną rzeczywistością covidową, wymagającą natychmiastowego działania i uruchamiania dodatkowych środków wspomagających walkę z pandemią. Koronawirus spowodował również konieczność pracy starostwa i jednostek powiatu w warunkach ciągłej zmiany sytuacji epidemiologicznej, nakładanych obostrzeń, zakażeń, zachoro wań, otwierania i zamykania oddziałów. Trzeba było pilnie zastosować się do tych warunków niespotykanych w historii samorządu”.               

Jak podkreślił starosta, choć budżet na 2020 był budżetem zmian, pozostał stabilny i niezagrożony dzięki ciągłemu monitorowaniu przez Zarząd Powiatu. W dalszej części posiedzenia radni obejrzeli szczegółową prezentację na temat realizacji budżetu w 2020 roku, przygotowaną przez skarbnik Marzannę Fettke.

W ubiegłym roku Powiat Brodnicki uzyskał dochody na poziomie 106 473 662,39 złotych i zrealizował wydatki na kwotę 96 100 536, 57 zł. Zamiast planowanego deficytu w wysokości 2 799 674, 52 zł uzyskana została na koniec roku nadwyżka w wysokości 10 373 125,82 zł. Możliwe to było dzięki oszczędnościom w wydatkach i otrzymaniu środków z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych.

Podczas sesji przeprowadzone zostały debaty nad raportem oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu, a także głosowania, w wyniku których  Rada udzieliła Zarządowi Powiatu w Brodnicy wotum zaufania oraz absolutorium za 2020 rok.

źródło: Starostwo Powiatowe

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: