Punkt konsultacyjno – informacyjny Programu CZYSTE POWIETRZE

Punkt konsultacyjno – informacyjny Programu CZYSTE POWIETRZE

22 maja 2021 Wyłączone przez naczelny
Podziel się z innymi:

Burmistrz Brodnicy informuje, że od 25 maja 2021 roku swoją działalność w Urzędzie Miejskim w Brodnicy przy ul. Kamionka 23 (pokój 107) rozpoczyna Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu CZYSTE POWIETRZE. W nowo powstałym punkcie mieszkańcy Brodnicy będą mogli uzyskać szczegółowe informacje, wypełnić i złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Czyste powietrze”. Punkt będzie czynny w każdy wtorek i czwartek w godzinach 8.00-15.00. Wizyta możliwa po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu pod nr tel. 59 49 303 06.

Celem programu CZYSTE POWIETRZE jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami / współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego, z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dla nieruchomości, na którą będzie składany wniosek o dotację, winien być uregulowany stan prawny.

Reklamy

Dotacje są udzielane za pośrednictwem Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Program przewiduje dofinansowanie:

• zakupu i montażu źródła ciepła spełniającego wymogi programu

• wymiany instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

• zakupu i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

• zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej

• docieplenia przegród budowlanych

• zakupu i montażu stolarki drzwiowej i okiennej

• dokumentacji (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa)

Program zakłada dwa poziomy dofinansowania: podstawowy i podwyższony. W pierwszym przypadku roczny dochód wnioskodawcy, rozumiany, jako podstawa obliczenia podatku, nie może przekroczyć kwoty 100.000,00 zł. Natomiast dochód beneficjenta uprawnionego do podwyższonego poziomu dofinansowania musi zostać potwierdzony zaświadczeniem z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy. W tym przypadku, wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć:

a) 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

b) 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze wymagane są następujące dokumenty:

• dowód osobisty wnioskodawcy

• PESEL współmałżonki/-ka (jeżeli dotyczy)

• adresy zamieszkania współwłaścicieli (jeżeli dotyczy)

• adres e-mail wnioskodawcy

• nr księgi wieczystej

• nr działki, na której znajduje się budynek mieszkalny

• powierzchnia całkowita budynku (obmiar dokonywany po zewnętrznym obrysie budynku)

• data wystawienia pierwszej faktury (w przypadku wcześniej rozpoczętej inwestycji) [maksymalnie do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dotację]

• faktura od dystrybutora gazu, jako potwierdzenie braku użycia źródła gazowego do ogrzewania budynku / lokalu mieszkalnego. Dopuszcza się zużycie gazu nieprzekraczające 5600 kWh/rok (średnia z ostatnich 3 lat kalendarzowych, a w przypadku okresu krótszego, średnia z całego okresu) [tylko przy wariancie posiadania gazowego źródła ciepła przy zużyciu do 5.600 kWh/rok]

• zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego (przy wniosku o podwyższony poziom dofinansowania)

• zeznanie podatkowe PIT (korekta zeznania) – przy dochodach ustalanych na podstawie PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-CFC, czy PIT-40A w przypadku, gdy jedynym dochodem wnioskodawcy jest świadczenie ZUS/KRUS (odpowiednio w zależności od formy rozliczania podatku)

• zeznanie podatkowe PIT-16A oraz decyzja ustalającą wysokość podatku dochodowego (w przypadku podatników prowadzących działalność podlegającą opodatkowaniu w formie karty podatkowej)

• zeznanie podatkowe PIT-28 (w przypadku podatników rozliczających się na zasadach ryczałtu od dochodów ewidencjonowanych)

• zaświadczenie z gminy o wielkości powierzchni gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy wystawiony przez gminę (jeżeli dotyczy)

• umowa/-y dzierżawy gruntu (jeżeli dotyczy)

• w przypadku dochodów niepodlegających opodatkowaniu – dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodu może być: decyzja, orzeczenie, zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający dochód

• nr konta bankowego wnioskodawcy

• zakres planowanej inwestycji

• powierzchnia użytkowa lokalu przeznaczona na działalność gospodarczą (o ile jest prowadzona w budynku, na który wnioskowana jest dotacja))

• powierzchnia przegród, ścian, stropów (w przypadku wniosku o dofinansowanie ich docieplenia)

• powierzchnia stolarki okiennej i drzwiowej (w przypadku wniosku o dofinansowanie ich wymiany) [wg pomiarów otworów okiennych lub drzwiowych)

Noszący się z zamiarem skorzystania z dotacji powinni zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na poniższych stronach:

Program Czyste Powietrze

https://portal.wfosigw.torun.pl/wymagana-dokumentacja

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: