Raport o stanie powiatu w 2020 roku

Raport o stanie powiatu w 2020 roku

19 maja 2021 Wyłączone przez naczelny
Podziel się z innymi:

Zarząd Powiatu w Brodnicy co roku do 31 maja jest zobowiązany przedstawić radzie „Raport o stanie powiatu”. Dokument obejmuje podsumowanie działalności zarządu w roku poprzednim – realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady. Nad raportem przeprowadzana jest debata, w której na określonych zasadach mogą wziąć udział mieszkańcy. 

Rada Powiatu w Brodnicy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym „Raportem o stanie powiatu” przeprowadza się debatę, w której mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos. Zgodnie z przepisami, każdy, kto chciałby zostać uczestnikiem debaty, musi złożyć do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców powiatu. Zgłoszenie powinno zostać złożone najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony „Raport o stanie powiatu”. Mieszkańcy będą dopuszczeni do głosu w kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15 osób.

Reklamy
Reklamy

Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem DO POBRANIA TUTAJ

Przypomnijmy, w 2020 roku odbyło się 46 posiedzeń Zarządu Powiatu w Brodnicy, w tym dwa posiedzenia wyjazdowe, podczas których dokonano przeglądu stanu dróg powiatowych i zapoznano się ze stanem realizacji inwestycji drogowych.

Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną posiedzenia Zarządu odbywały się w trybie zdalnym, do którego upoważnia artykuł 15zzx ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Przywołane przepisy pozwalają na organizację posiedzeń zarządu oraz podejmowanie rozstrzygnięć, w tym uchwał z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Zarząd Powiatu w 2020 przygotował 41 oraz opiniował 9 projektów uchwał Rady Powiatu. Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, zarząd z zachowaniem terminów przedłożył Radzie Powiatu w Brodnicy projekt budżetu powiatu na 2021 oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2021-2035. Te oraz wiele innych informacji podsumowujących pracę Zarządu Powiatu w Brodnicy w ubiegłym roku można znaleźć w obszernym, 212-stronicowym raporcie. Zachęcamy do lektury.

Raport o stanie powiatu w 2020 roku DO POBRANIA TUTAJ

źródło: Starostwo Powiatowe

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: