XXV sesja Rady Miejskiej

XXV sesja Rady Miejskiej

13 maja 2021 Wyłączone przez naczelny
Podziel się z innymi:

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XXV sesję Rady Miejskiej w Brodnicy, która odbędzie się w dniu 28 maja 2021r. o godz. 10.30 w sali 202 Urzędu Miejskiego w Brodnicy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Powołanie sekretarza obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Burmistrza za okres od 15.3.2021 r. do 13.5.2021 r. oraz informacji o przetargach za okres od 15.3.2021 r. do 13.5.2021 r.
6. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020r.
7. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miasta Brodnicy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020.
8. Sprawozdanie z pracy komisji Rady Miejskiej – przewodniczący komisji.
9. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców miasta.
10. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,
b) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miasta Brodnicy na lata 2021-2024,
Urząd Miejski – Biuro Rady Miejskiej, ul. Kamionka 23, 87-300 Brodnica
Godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek od godz. 730 do godz. 1530, wtorek od godz. 730
do godz. 1600, piątek od godz. 730 do godz. 1500.
Tel. 56 / 49-306-18
E-mail: rada@brodnica.pl; http://umbrodnica.bip.e-zeto.eu/
c) w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Miasta Brodnicy,


d) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Brodnicy dla obszaru położonego w rejonie ulic: Karbowskiej, Topolowej i Kolejowej,
e) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy w rejonie ulic: Wiejskiej i Cmentarnej,
f) w sprawie norm tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć,
g) w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień,
h) w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Polnej w Brodnicy,
i) w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku przy ul. Mickiewicza 5 w Brodnicy,
j) o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Brodnicy,
k) w sprawie przyjęcia projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,
l) o uchyleniu uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Brodnicy.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie XXV sesji Rady Miejskiej w Brodnicy.
Przewodniczący Rady Miejskiej Artur Dombrowski

Reklamy
Reklamy

źródło: UM Brodnica

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: