Zadbajmy o zjazdy do naszych posesji

Zadbajmy o zjazdy do naszych posesji

12 maja 2021 Wyłączone przez naczelny
Podziel się z innymi:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Rejon w Toruniu, zwraca się z prośbą do mieszkańców Brodnicy o dokonanie pilnego przeglądu stanu technicznego zjazdów, w tym również przepustów pod zjazdami na swoje działki. Brak swobodnego spływu wód w rowach przydrożnych prowadzi do powstawania groźnych zastoisk. Kontrolne objazdy dróg wykazują wiele nieprawidłowości związanych ze stanem technicznym zjazdów jak i drożnością znajdujących się pod nimi przepustów.

Informuje jednocześnie o obowiązujących przepisach związanych z utrzymaniem zjazdów z dróg publicznych na grunty przyległe do drogi:
1) zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację bądź przebudowę zjazdu,

Reklamy
Reklamy


2) art. 30 cytowanej wyżej ustawy stanowi, że utrzymywanie zjazdów łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi. Oznacza to m.in. obowiązek naprawy nawierzchni, oczyszczania rur przepustu przed zjazdem, w celu zapewnienia jego drożności. Brak prawidłowego i systematycznego oczyszczania przepustów jest powodem tworzenia się zastoisk wodnych co wpływa negatywnie nie tylko na korpus drogi, ale również na konstrukcje zjazdów i tereny przylegające do drogi,
3) utrzymanie drożności przepustów pod zjazdami z dróg krajowych na drogi gminne, należy do właściwego terenowo Urzędu Gminy,
4) rowy przydrożne są przeznaczone wyłącznie do odprowadzania wód opadowych z pasa drogowego. Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 9 wyżej cyt. ustawy, zabrania się odprowadzania wody i ścieków z urządzeń melioracyjnych, gospodarskich lub zakładowych do rowów przydrożnych lub na jezdnię drogi,


5) do odprowadzania nadmiaru wód opadowych i gruntowych z terenu nieruchomości służą urządzenia melioracyjne. Należą do nich m.in. rowy melioracyjne, drenowania i rurociągi. Ich zadaniem jest regulacja stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby i ułatwienia jej uprawy — art. 195 i 197 ustawy Prawo wodne,

6) zgodnie z art. 199 wyżej cytowanej ustawy Prawo wodne, wykonywanie urządzeń melioracji wodnych należy do właścicieli gruntów. W ich kompetencji leży również utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych, a jeżeli urządzenia te są objęte
działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy — do tej spółki lub tego związku spółek wodnych (art. 205).

źródło: UM Brodnica 

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: