Ptasia grypa w powiecie brodnickim

Ptasia grypa w powiecie brodnickim

22 kwietnia 2021 Wyłącz przez naczelny
Podziel się z innymi:

ROZPORZĄDZENIE Nr 1/2021 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W BRODNICY z dnia 20 kwietnia 2021r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu brodnickiego. Na podstawie art. 45 ust. 1, pkt 1, pkt 3, pkt 4, pkt 5a, pkt 7, pkt 8a, pkt 8c, pkt 8e, pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) w związku ze stwierdzeniem ogniska choroby – wysoce zjadliwej grypy ptaków, zwanej dalej grypą ptaków, w miejscowości Wielkie Leźno, gm. Brzozie, powiat brodnicki, zarządza się, co następuje:
§1.1. Obszar w promieniu 3 km wokół miejsca wystąpienia grypy ptaków uznaje się za obszar zapowietrzony grypą ptaków, obejmujący:
1) w powiecie brodnickim, w gminie Brzozie, miejscowości: Wielkie Leźno, Zembrze, Małe Leźno, Sugajno;
2) w powiecie brodnickim, w gminie Bartniczka, miejscowość: Sarnin.
2. Obszar w promieniu 10 km wokół miejsca wystąpienia grypy ptaków uznaje się za obszar zagrożony grypą ptaków, obejmujący:
1) w powiecie brodnickim, w gminie Brzozie, miejscowości: Brzozie, Janówko, Mały Głęboczek, Wielki Głęboczek, Świecie, Trepki,;
2) w powiecie brodnickim, w gminie Bartniczka, miejscowości: Bartniczka, Zdroje, Grążawy, Gutowo, Łaszewo, Radoszki;
3) w powiecie brodnickim, w gminie Górzno, miejscowości: Górzno-Miasto, GórznoWybudowanie, Zaborowo, Czarny Bryński, Fiałki, Miesiączkowo.


§2.1. Na obszarze zapowietrzonym o którym mowa w § 1 ust.l, nakazuje się:
1) utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami, utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz uniemożliwiający kontakt z dzikimi ptakami;
2) niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków;
3) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych
do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
4) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków, w szczególności wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z tego gospodarstwa wychodzące;
5) posiadaczowi ptaków:
– prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących z wyłączeniem pomieszczeń mieszkańców gospodarstwa,
– oczyszczanie, odkażanie, deratyzację i dezynfekcję miejsc przebywania drobiu i innych ptaków utrzymywanych w obrębie gospodarstwa,
– przechowywanie ściółki przeznaczonej dla ptaków utrzymywanych w obrębie gospodarstwa w sposób zabezpieczający przed kontaktem ze zwierzętami, w szczególności z ptakami dzikimi oraz ich odchodami,
– stosowanie środków dezynfekcyjnych w celu odkażania ściółki przeznaczonej dla ptaków, każdorazowo przed jej zastosowaniem, bieżące jej odkażanie po każdym wyłożeniu,
– przechowywanie paszy przeznaczonej dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem ze zwierzętami, w szczególności z ptakami dzikimi oraz ich odchodami;
– niezwłoczne informowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brodnicy o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.
2. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1 ust. 1, zakazuje się:
1) przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych, oraz jaj na obszarze zapowietrzonym, chyba że Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brodnicy wyrazi zgodę na takie przemieszczanie, przy zastosowaniu określonych przez niego środków bezpieczeństwa biologicznego, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków;
2) przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych, oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów wytwarzających lub przetwarzających produkty jajeczne, znajdujących się poza obszarem zapowietrzonym bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brodnicy;
3) wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób i wprowadzania do tego gospodarstwa drobiu lub innych ptaków utrzymywanych w gospodarstwie, chyba że Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brodnicy wyrazi zgodę na takie wprowadzanie lub wyprowadzanie;
4) transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brodnicy;
5) wysyłania, wywożenia i wynoszenia świeżego mięsa mielonego, przetworów mięsnych i produktów mięsnych z drobiu, innych ptaków żyjących w niewoli i dzikich ptaków łownych bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brodnicy;
6) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych, chyba że Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brodnicy wyrazi zgodę na takie wywożenie lub rozrzucanie;
7) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki, w tym targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych, jaj konsumpcyjnych i wylęgowych;
8) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego;
9) organizowania polowań na ptaki łowne.
3. Zakazu, o którym mowa w ust. 2 w pkt 1, nie stosuje się w odniesieniu do transportu przez obszar zapowietrzony drogami lub koleją bez rozładunku lub zatrzymywania się, rozumianego jako unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego.
4. Środki określone w ust. 1 i 2 stosuje się co najmniej przez 21 dni, licząc od dnia zakończenia wstępnego czyszczenia i odkażania ogniska.
5. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 4, na obszarze zapowietrzonym stosuje się środki określone w § 3 ust. l i 2 aż do upływu okresu, o którym mowa w § 3 ust. 4.
§3. 1. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 1 ust. 2, nakazuje się:
1) utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami, utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz uniemożliwiający kontakt z dzikimi ptakami;
2) niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków;
3) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
4) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków, w szczególności wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z tego gospodarstwa wychodzące;
5) posiadaczowi ptaków:
– prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących z wyłączeniem pomieszczeń mieszkańców gospodarstwa,
– oczyszczanie, odkażanie, deratyzację i dezynfekcję miejsc przebywania drobiu i innych ptaków utrzymywanych w obrębie gospodarstwa,
– przechowywanie ściółki przeznaczonej dla ptaków utrzymywanych w obrębie gospodarstwa w sposób zabezpieczający przed kontaktem ze zwierzętami, w szczególności z ptakami dzikimi oraz ich odchodami,
– stosowanie środków dezynfekcyjnych w celu odkażania ściółki przeznaczonej dla ptaków, każdorazowo przed jej zastosowaniem, bieżące jej odkażanie po każdym wyłożeniu,
– przechowywanie paszy przeznaczonej dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem ze zwierzętami, w szczególności z ptakami dzikimi oraz ich odchodami;
– niezwłoczne informowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brodnicy o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.2. W obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 1 ust.2, zakazuje się:
1) przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych, oraz jaj na obszarze zagrożonym, chyba że Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brodnicy wyrazi zgodę na takie przemieszczanie, przy zastosowaniu określonych przez niego środków bezpieczeństwa biologicznego, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków;
2) przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych, oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów wytwarzających lub przetwarzających produkty jajeczne, znajdujących się poza obszarem zagrożonym bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brodnicy;
3) wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób i wprowadzania do tego gospodarstwa drobiu lub innych ptaków utrzymywanych w gospodarstwie, chyba że Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brodnicy wyrazi zgodę na takie wprowadzanie lub wyprowadzanie;
4) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych, chyba że Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brodnicy wyrazi zgodę na takie wywożenie lub rozrzucanie;
5) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki, w tym targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych, jaj konsumpcyjnych i wylęgowych;
6) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego;
7) organizowania polowań na ptaki łowne.
3. Zakazu, o którym mowa w ust. 2 w pkt 1, nie stosuje się w odniesieniu do transportu przez obszar zagrożony drogami lub koleją bez rozładunku lub zatrzymywania się, rozumianego jako unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego.
4. Środki określone w ust. 1 i 2 stosuje się co najmniej przez 30 dni, licząc od dnia zakończenia wstępnego czyszczenia i odkażania ogniska.
§4.1.Nakazuje się oznakowanie obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, o których mowa w §
1. poprzez ustawienie na zewnętrznej granicy tych obszarów tablic ostrzegawczych z czarnym napisem na żółtym tle o następującej treści: „UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAPOWIETRZONY” oraz „UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAGROŻONY”.
2. Tablice i napisy mają mieć takie wymiary, aby były czytelne z odległości co najmniej 100 metrów, oznakowane w sposób trwały, niepodlegający działaniu czynników atmosferycznych.
3. Tablice należy umieścić na ustalonych przez właściwe organy drogach publicznych lub drogach wewnętrznych.
§5. Nakazuje się wyłożyć maty dezynfekcyjne na ustalonych przez właściwe organy drogach publicznych lub wewnętrznych.
§6. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2 i § 3, obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w § 1.
§7. Nakazy i zakazy, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu obowiązują niezależnie od nakazów i zakazów zwartych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 722).
§8. Wykonanie Rozporządzenia powierza się Staroście Brodnickiemu, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Brodnicy, Burmistrzowi Miasta i Gminy Górzno, Wójtowi Gminy Brzozie, Wójtowi Gminy Bartniczka, właściwym terytorialnie Nadleśniczym, Łowczemu Okręgowemu Polskiego Związku Łowieckiego w Toruniu, Komendantowi Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy, właściwym terytorialnie zarządcom dróg.
§9.1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszarów, o których mowa w§ 1.
2. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego.

źródło: UGiM Górzno

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: