Na koniec marca XXIII sesja Rady Miejskiej

Na koniec marca XXIII sesja Rady Miejskiej

30 marca 2021 Wyłącz przez naczelny
Podziel się z innymi:

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XXIII sesję Rady Miejskiej w Brodnicy, która odbędzie się w dniu 30 marca 2021r. o godz. 12.00 w sali 202 Urzędu Miejskiego w Brodnicy.
W związku z art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.) obradowanie odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Powołanie sekretarza obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Burmistrza za okres od 4.12.2020 r. do 15.3.2021 r. oraz informacji o przetargach za okres od 2.12.2020 r. do 15.3.2021 r.
6. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Miasta Brodnicy na lata 2016-2022 za rok 2020.
7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny Dla Miasta Brodnicy Na Lata 2019-2021 za rok 2020.
8. Zapoznanie z planami pracy komisji Rady Miejskiej.
9. Sprawozdanie z pracy komisji Rady Miejskiej – przewodniczący komisji.
10. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców miasta.


11. Rozpatrzenie projektów uchwał:


a) w sprawie uchwalenia aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Miasta Brodnicy”,

b) w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Brodnicy na lata 2020-2032”,

c) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Brodnicy na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania,

d) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Brodnicy w 2021 roku,

e) w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Brodnicy na rok 2021,

f) w sprawie określenia sezonu kąpielowego,

g) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2022,

h) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia programu „Zdrowe Miasto Brodnica na lata 2016-2022”,

i) w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Ustronie w Brodnicy,
j) w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brodnicy na 2021 r.,
k) o zmianie uchwały w sprawie Statutu Gminy Miasta Brodnicy.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie XXIII sesji Rady Miejskiej w Brodnicy.
Przewodniczący Rady Miejskiej Artur Dombrowski

źródło: UM Brodnica/Rada Miejska, fot. poglądowe UM Brodnica

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: