Porządek obrad XXIII Sesji Rady Gminy Brodnica w dniu 31 marca 2021 r.

Porządek obrad XXIII Sesji Rady Gminy Brodnica w dniu 31 marca 2021 r.

26 marca 2021 Wyłącz przez naczelny
Podziel się z innymi:

RADA GMINY BRODNICA zawiadamia, że w dniu 31 marca 2021 r. (środa) o godz. 9:30 w Urzędzie Gminy Brodnica, ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica, sala 105 odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy. [pobierz]

Porządek obrad:


1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Uwagi do treści protokołu z poprzedniej sesji.

4. Przyjęcie uchwał w sprawie:

a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2021 rok, [pobierz]

b) ustalenia wysokości stawki ekwiwalentu pieniężnego za udział członków OSP w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, [pobierz]

c) o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowa, [pobierz]

d) w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Brodnica, [pobierz]

e) rozpatrzenia petycji, [pobierz]

g) rozpatrzenia wniosku, [pobierz]

h) przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok. [pobierz]

5. Przedstawienie planów pracy na 2021 r.:

a) Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gminy,

b) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

6. Przedstawienie sprawozdań z działalności za 2020 r.:

a) Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gminy,

b) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

c) Komisji Rewizyjnej.

7. Sprawy różne, informacje, komunikaty.

8. Zamknięcie obrad.

Informuję, że obrady Rady Gminy Brodnica są transmitowane na stronie www.brodnica.ug.gov.pl. Archiwalny zapis z obrad można obejrzeć na stronie www.brodnica.ug.gov.pl w zakładce „Archiwum nagrań z sesji Rady Gminy Brodnica” oraz na stronie www.bip.brodnica.ug.gov.pl

źródło i fot: UG Brodnica

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: