Opłaty za korzystanie ze środowiska do końca marca

Opłaty za korzystanie ze środowiska do końca marca

18 marca 2021 Wyłącz przez naczelny
Podziel się z innymi:

Kto korzysta ze środowiska, musi pamiętać o obowiązkach. Podmioty korzystające ze środowiska mają obowiązek sporządzania sprawozdań z zakresu korzystania ze środowiska oraz ponoszenia opłat, o ile są wymagane. Obowiązują też nowe zasady ponoszenia opłat za korzystanie z wód. 

Za pobór wód (podziemnych i powierzchniowych), wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi (ścieków bytowych, komunalnych, przemysłowych, wód chłodniczych, wód opadowych lub roztopowych, zasolonych, wody wykorzystane z obiektów chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych) opłaty ponosi się na konto Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej.


Przypomnijmy, od 1 stycznia 2018 roku kompetencje w zakresie opłat za usługi wodne w tym opłaty za pobór wód oraz wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi przeszły do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Zmiana została wprowadzona na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. 2017 r. poz. 1566 ze zm.).
Obowiązek opłat za korzystanie ze środowiska dotyczy prowadzących działalność gospodarczą oraz osób fizycznych prowadzących wielkopowierzchniowe hodowle lub chów zwierząt. Do przedłożenia sprawozdań zobowiązane są również instytucje, m.in. Powiat Brodnicki oraz jego jednostki organizacyjne. W przypadkach koniecznych podmioty te ponoszą też opłaty za korzystanie ze środowiska wg ustawowych stawek.

Opłaty wnoszą podmioty, które wprowadzają gazy i pyły do powietrza m.in. z procesów technologicznych, przeładunku benzyn silnikowych, kotłów energetycznych, silników spalinowych, chowu lub hodowli zwierząt oraz za składowanie odpadów.

Opłaty za korzystanie ze środowiska są zobowiązaniem podatkowym. Nieuiszczone w terminie podlegają – wraz z odsetkami za zwłokę – przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Zgodnie z art. 289 ustawy Prawo ochrony środowiska nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których roczna wysokość nie przekracza 800 zł.

Zwolnienie z obowiązku wniesienia opłaty nie zwalnia z obowiązku składania wykazów o zakresie korzystania ze środowiska, za wyjątkiem wykazów (dotyczy wykazów od 2016 roku), w przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, nie przekracza 100 zł.

Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania oraz wysokości należnych opłat należy przedłożyć w odpowiednich urzędach i instytucjach do 31 marca za poprzedni rok.

Więcej na stronach:

https://bip.kujawsko-pomorskie.pl/oplaty-za-korzystanie-ze-srodowiska/

http://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/zalatw-sprawe/katalog-oplat-i-numery-rachunkow-bankowych

źródło: Starostwo Powiatowe

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: