Dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków

Dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków

27 lutego 2021 Wyłączone przez naczelny
Podziel się z innymi:

Wójt Gminy Brodnica informuje, że trwa nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na inwestycje polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Brodnica

Dotację na dofinansowanie kosztów inwestycji mogą uzyskać osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe wytwarzające ścieki bytowe, zamieszkałe na terenie gminy Brodnica i posiadające tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie zlokalizowana przydomowa oczyszczalnia ścieków. Warunkiem rozliczenia dotacji jest likwidacja zbiornika bezodpływowego

Reklamy

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Brodnica ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica, pok. 312, jak również przesłać na w/w adres.

Wzór wniosku wraz z wykazem wymaganych załączników jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w Urzędzie Gminy Brodnica  ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica, pok. 312.

Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia umowy dotacji pomiędzy Gminą Brodnica, a Wnioskodawcą.

Wnioskodawca może uzyskać dotację po zrealizowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków w wysokości do 4.000,00 zł, jednak nie więcej niż 80% kosztów całego zadania.

Nie przyznaje się dotacji na koszty poniesione przed dniem podpisania z Gminą Brodnica umowy dotacji.

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym, do wysokości środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Brodnica na 2021 rok.

Uchwała Nr XX/158/20 Rady Gminy Brodnica z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad, trybu udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Brodnica [pobierz]

Uchwała Nr XXI/165/21 Rady Gminy Brodnica z dnia 15 stycznia 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad, trybu udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Brodnica [pobierz]

Wniosek o przyznanie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni [pobierz]

źródło: UG Brodnica

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: