Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021-2030

Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021-2030

16 lutego 2021 Wyłącz przez naczelny
Podziel się z innymi:

Szukamy realnych form wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Naszym celem jest włączenie osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami w życie społeczne i zawodowe. Przygotowaliśmy Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami, która umożliwi tej grupie osób na niezależne życie i aktywny udział we wielu jego sferach. Proponowane działania przedyskutowaliśmy z Krajową Radą Konsultacyjną do Spraw Osób Niepełnosprawnych i Polską Radą Języka Migowego, a także z licznymi organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Szacujemy, że wsparcie dla osób z niepełnosprawnością w 2021 roku osiągnie poziom blisko 30 mld złotych, to blisko 15 mld zł więcej niż jeszcze w 2015 roku.

Dotychczasowe działanie rządu na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów


Pomoc osobom z niepełnosprawnością jest jednym z kluczowych działań rządu w dziedzinie polityki społecznej. W 2018 r. utworzyliśmy Fundusz Solidarnościowy, który stanowi realne wsparcie społeczne, zawodowego, zdrowotnego oraz finansowego. Wprowadziliśmy w życie także świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Regularnie podnosimy wysokość pozostałych świadczeń: renty socjalnej, zasiłku pielęgnacyjnego czy świadczeń pielęgnacyjnych.

Od 2016 roku z programu „Za życiem” może skorzystać każda kobieta w ciąży i jej rodzina.  Program obejmuje kompleksowe rozwiązania tj.: wsparcie dla ciężarnych i ich rodzin, wczesne wspomaganie dziecka i jego rodziny, usługi rehabilitacyjne, wsparcie mieszkaniowe, a także koordynacja poradnictwa i  informacji.

29,6 mld złotych na wsparcie w 2021 roku

Na wsparcie osób z niepełnosprawnościami rząd przeznacza coraz więcej środków. W 2020 roku było to ok. 27 mld zł, o ponad 12 mld zł więcej niż jeszcze w 2015 roku, kiedy wsparcie wyniosło ok. 15 mld zł. Szacujemy, że w 2021 roku przeznaczymy 29,6 mld zł na realizację kolejnych form pomocowych.

Wysokość środków przewidzianych do realizacji poszczególnych projektów będzie ustalana corocznie przez Radę Ministrów w trakcie prac nad ustawą budżetową. Do realizacji Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami będziemy wykorzystywać także środki z Unii Europejskiej.

„Życie osób z niepełnosprawnościami wiąże się z bardzo wieloma problemami, m.in. z brakiem dostępności do wielu usług. Musimy im pomagać – tak, żeby jak najpełniej mogli uczestniczyć w życiu społecznym i zawodowym. Żeby ich codzienność stała się choć trochę lżejsza” – podkreślił premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej.

Efektywne prace nad Strategią na rzecz Osób z Niepełnosprawnością

Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami to kompleksowy dokument, przygotowany we współpracy z Krajową Radą Konsultacyjną do Spraw Osób Niepełnosprawnych i Polską Radą Języka Migowego, a także z licznymi organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

„Przyjęta dziś na Radzie Ministrów strategia na lata 2021-2030 to pierwsza tak systemowa, wszechstronna i całościowa strategia na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Wyznacza ona symboliczny początek profesjonalnej polityki dla osób z niepełnosprawnościami” – dodał szef polskiego rządu.

Prace nad propozycją konkretnych działań zostały poprzedzone diagnozą obecnej sytuacji. Wzięto pod uwagę ogólnodostępne dane statystyczne, dotyczące sytuacji osób z niepełnosprawnościami w Polsce oraz różnego rodzaju raporty i opracowania dotyczących tej tematyki. Na ich podstawie sformułowano szereg działań strategicznych.  Przeanalizowano ponad 1600 stron uwag w ramach szerokich konsultacji społecznych, a robocza wersja Strategii uzyskała wstępną akceptację ze strony Komisji Europejskiej.

Główne cele Strategii

Osoby z niepełnosprawnościami to grupa o różnych rodzajach niepełnosprawności, wymagają różnych instrumentów wsparcia. Polityka społeczna rządu na rzecz osób z niepełnosprawnościami uwzględnia ich potrzeby i aspiracje. Przygotowana Strategia zakłada realizację 113 działań, kluczowych dla nowego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Priorytetowe obszary to:

  1. Niezależne życie
  2. Dostępność
  3. Edukacja
  4. Praca
  5. Warunki życia i ochrona socjalna
  6. Zdrowie
  7. Budowanie świadomości
  8. Koordynacja

Głównym wskaźnikiem monitorującym realizację celu głównego Strategii – jakim jest włączenie społeczne i zawodowe osób niepełnosprawnych – jest współczynnik aktywności zawodowej dla osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym.

Współczynnik ten w 2018 roku wynosi 28,3 proc. Planowana do osiągnięcia w 2025 roku wartość pośrednia to 35 proc. Docelowy współczynnik, aktywnych zawodowo osób z niepełnosprawnością w wieku produkcyjnym, do którego dążymy, to 45 proc. w 2030 roku.

„Cała strategia to inwestycja w dobro wspólne. Właśnie tak postrzegam pomoc dla osób z niepełnosprawnościami. Kierujemy się zasadą wspierania tych, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują” – podsumował premier Morawiecki.

Za koordynację prac związanych z realizacją i wdrażaniem Strategii będzie odpowiadał Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Funkcję tę obecnie pełni minister rodziny i polityki społecznej Paweł Wdówik.

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: