Wsparcie aktywności zawodowej bezrobotnych

Wsparcie aktywności zawodowej bezrobotnych

1 lutego 2021 Wyłącz przez naczelny
Podziel się z innymi:

Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy w 2021 roku kontynuuje realizację projektu „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie brodnickim (IV)”. Projekt ma na celu otwarcie szans na zatrudnienie osobom w trudnej sytuacji na ryku pracy.  

Realizowany jest w ramach Działania 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy – projekty pozakonkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

– Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 29. roku życia znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie brodnickim – informuje Irena Żabińska-Magalska, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy. – Uczestnikami projektu mogą być osoby powyżej 29. roku życia, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brodnicy jako bezrobotne, a w szczególności: osoby powyżej 50. roku życia; kobiety; osoby z niepełnosprawnościami; osoby długotrwale bezrobotne, które pozostają bez pracy przez nieprzerwany okres ponad 12 miesięcy; osoby o niskich kwalifikacjach, tzn. osoby posiadające wykształcenie do poziomu ISCED 3, czyli podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne.

Jednym z założeń projektu jest zapewnienie możliwości skorzystania z oferowanego w nim wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego, realizowanych w ramach Osi 9 RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu oferowane są następujące rodzaje wsparcia: usługi poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy; staż umożliwiający nabycie praktycznych umiejętności do wykonywania pracy; szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej oraz udzielenie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

źródło: Starostwo Powiatowe

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: