Zorganizuj staż

Zorganizuj staż

25 stycznia 2021 Wyłącz przez naczelny
Podziel się z innymi:

Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy zaprasza pracodawców oraz inne uprawnione podmioty do składania wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie brodnickim (IV)”. Uczestnikami projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 mogą być osoby w wieku 30 lat i powyżej zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brodnicy, należące do przynajmniej jednej z poniższych grup:

  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach (do wykształcenia średniego włącznie),
  • kobiety,
  • osoby powyżej 50 roku życia.

Okres odbywania stażu w ramach ww. projektu wynosi do 6 miesięcy. Wnioskodawca powinien zapewnić zatrudnienie osoby bezrobotnej po zakończonym stażu na okres co najmniej 3 miesięcy na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.


Rolniku ! Ty też możesz ubiegać się o zorganizowanie stażu w prowadzonym przez siebie gospodarstwie, jeżeli obszar użytków rolnych, które są w Twoim posiadaniu przekracza 2 ha przeliczeniowe lub prowadzisz dział specjalny produkcji rolnej.

Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania limitu miejsc.

Druki wniosków w sprawie zorganizowania stażu oraz zasady i kryteria organizowania stażu stosowane w 2021 r., znajdują się na stronie internetowej Urzędu – brodnica.praca.gov.pl w zakładce Dokumenty do pobrania → staże

Źródło: PUP w Brodnicy

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: