Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Osiek

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Osiek

20 stycznia 2021 Wyłączone przez naczelny
Podziel się z innymi:

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Osiek z dnia 10 grudnia 2020 roku od 01 lutego 2021 roku będą obowiązywać nowe miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłata za śmieci):

  • za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny – 22,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość;
  • za niewypełnienie obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny obowiązuje podwyższona stawka – 50,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji i obowiązują do czasu wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji (np. zmiana liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania).

Reklamy
Reklamy

Do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za odpady zobowiązani są tylko właściciele nieruchomości, którzy chcą skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty poprzez zgłoszenie posiadania kompostownika.

Do właścicieli nieruchomości zostaną wysłane zawiadomienia o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  wyliczone na podstawie danych wskazanych w dotychczas złożonych deklaracjach oraz nowej stawce opłaty.

Zwracamy uwagę, że właściciele nieruchomości, którzy dokonali wpłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o wcześniej obowiązującą stawkę opłaty zobowiązani są dokonać dopłaty różnicy wynikającej z nowej stawki opłaty.

Głównym powodem takiego wzrostu cen jest zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nakładająca na gminy obowiązek wywozu odpadów zmieszanych i bioodpadów z budynków jednorodzinnych, w okresie od 1 kwietnia do 30 września, raz na dwa tygodnie a od mieszkańców budynków wielolokalowych raz na tydzień. Tak znacząca podwyżka wynika również z faktu, iż z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina musi pokryć koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, utrzymanie punku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługę administracyjną oraz edukację ekologiczną mieszkańców.

W ostatnich latach, po zamknięciu rynków azjatyckich, odnotowuje się również brak popytu na surowce wtórne, znaczny spadek cen sprzedaży odpadów wysegregowanych, wręcz ceny ujemne, spadek cen sprzedaży paliwa z odpadów, spadek wysokości dopłat od organizacji odzysku. Konieczność dopłacania do odbioru i przetwarzania odpadów zbieranych selektywnie zależy od prawidłowej segregacji w gospodarstwach domowych. Tylko dobry jakościowo surowiec może być bowiem przekazany do recyklingu. Brak przepisów o odpowiedzialności producentów wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach (tzw. rozszerzona odpowiedzialność producentów) oznacza, że nie współfinansują oni systemu segregacji odpadów, ich transportu i przetwarzania, co pogłębia i tak niekorzystną już sytuację.

źródło: UG Osiek

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: