Przebudowa drogi gminnej w m. Niewierz

Przebudowa drogi gminnej w m. Niewierz

8 stycznia 2021 Wyłączone przez naczelny
Podziel się z innymi:

Gmina Brodnica realizuje projekt pn. „ Przebudowa drogi gminnej nr 080546C w km 0+000 – 0+939,5 o długości 939,5 w m. Niewierz” dofinansowany z Państwowego Funduszu Celowego, tj. Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim w dniu 23 grudnia 2020 r.

Droga objęta projektem w momencie jego rozpoczęcia posiada jezdnię żwirowo – piaskową z licznymi nierównościami. Stanowi ona ciąg komunikacyjny łączący dwie miejscowości: Niewierz w gminie Brodnica oraz Chojno gminie Bobrowo.

W ramach projektu powstanie jezdnia o szerokości 4,5 m z betonu asfaltowego, składająca się z dwóch warstw –  wiążącej o grubości 4 cm AC 16W oraz ścieralnej o grubości 4 cm AC11S, ograniczona miejscowo krawężnikiem betonowym najazdowym. Podbudowa drogi składać się będzie z zasadniczej warstwy z kruszywa łamanego 0 -31,5 mm o grubości 20 cm na istniejącej warstwie odsączającej z piasku o grubości 15 cm. Zadanie obejmuje także budowę zjazdów, wykonanie poboczy gruntowych, przepustu oraz oznakowanie pionowe. Odwodnienie jezdni odbywać się będzie za pomocą  rowów oraz poprzez spadki podłużne i spadek poprzeczny na teren przyległy w granicach pasa drogowego bezpośrednio do gruntu.

Reklamy
Reklamy

Dofinansowanie wynosi 336.700,00 zł, natomiast całkowita wartość inwestycji opiewa na kwotę 678.051,35 zł

źródło: UG Brodnica

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: