Nowe stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Bobrowo

Nowe stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Bobrowo

31 grudnia 2020 Wyłączone przez naczelny
Podziel się z innymi:

Wójt Gminy Bobrowo zawiadamia, że na podstawie Uchwały XIX/176/2020 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki Rada Gminy Bobrowo uchwaliła, że od 01 stycznia 2021 r. obowiązywać będą nowe stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych tj.

  • opłata podstawowa (selektywna zbiórka odpadów) 65,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego,
  • opłata podwyższona, w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów, 130 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego.

Na podstawie art. 6k ust. 4a Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 poz.1439) Rada Gminy podjęła decyzję o zwolnieniu w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w kwocie 10,00 zł od miesięcznej stawki podstawowej (55,00 zł miesięcznie). Zwolnienie to nastąpi po złożeniu deklaracji i oświadczeniu w niej o kompostowaniu w/w odpadów w przydomowym kompostowniku.

Reklamy
Reklamy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od 01 stycznia 2021 r. będzie realizował program osłonowy dla osób samotnie zamieszkujących. Dopłata w roku 2021 będzie wynosiła 20,00 zł miesięcznie dla każdej osoby, która spełni kryteria określone w w/w programie. Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobrowie pod numerem tel. 56 491 33 58.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina musi gromadzić na oddzielnym rachunku bankowym i przeznaczyć tylko i włącznie na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu. Za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Gmina musi płacić, nie jak dotychczas ryczałtem, a za ilość ton odebranych z nieruchomości. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi muszą być ustalone w takiej wysokości, aby bilansować system funkcjonowania odbioru odpadów, na który składa się odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i obsługa administracyjna.

Apelujemy o segregację odpadów oraz o niewrzucanie ziemi, popiołu, bioodpadów oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych do pojemnika na odpady zmieszane. Zwiększenie ilości wytwarzanych odpadów, gdzie cena odbiór i zagospodarowanie 1 tony odpadów zmieszanych to koszt 880,00 zł miesięcznie, spowoduje kolejną podwyżkę opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Numer konta oraz terminy opłat pozostają bez zmian.

System został dostosowany do wymogów nowelizacji  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i w związku z tym, zwiększy się częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych i biodegradowalnych. Odbiór będzie następował dwa razy w miesiącu, a nie jak do tej pory co  4 tygodnie. Frakcje selektywnie zbierane tj. plastik, papier i szkło będą odbierane raz w miesiącu, a nie jak do tej pory co dwa miesiące.

Zmiana wzoru deklaracji oraz wprowadzenie zwolnienia dla właścicieli kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach, wprowadziła obowiązek złożenia przez wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Termin składania deklaracji mija 31.12.2020 r. Deklarację wypełnia i podpisuje każdy właściciel/współwłaściciel nieruchomości.

Deklaracje można składać osobiście w Urzędzie Gminy (skrzynka podawcza przed wejściem do Urzędu), przesłać listownie na adres Urząd Gminy Bobrowo, Bobrowo 27, 87-327 Bobrowo bądź przy pomocy platformy ePUAP lub Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Gminy, w obu przypadkach deklaracja musi być opatrzona elektronicznym podpisem.

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer tel. 56 491 33 64 bądź na stronie www.bobrowo.org.pl w zakładce gospodarka odpadami.

źródło: UG Bobrowo

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: