XXVIII Sesja Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego

XXVIII Sesja Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego

21 grudnia 2020 Wyłączone przez naczelny
Podziel się z innymi:

W czwartek, 17 grudnia br. odbyła się XXVIII Sesja Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego, na której rozpatrzono m.in. projekt uchwały budżetowej na rok 2021 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021-2033.

Planowane przyszłoroczne wydatki Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie wyniosą 43.516.632,14 zł, natomiast dochody wyniosą 43.516.632,14 zł. Taką decyzję podjęli radni, którzy opowiedzieli się za przyjęciem uchwały budżetowej na rok 2021. Czternastu radnych głosowało za przyjęciem budżetu w zaproponowanej formie, przy jednym głosie wstrzymującym.

Reklamy
Reklamy

– Przedstawiony budżet jest zrównoważony i optymalny. Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt budżetu miasta i gminy na rok 2021 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową. Planując poszczególne zadania mam na uwadze przede wszystkim potrzeby mieszkańców – powiedział burmistrz Przemysław Górski, który podczas sesji Rady Miejskiej przedstawił najważniejsze zadania i cele wyznaczone do realizacji w 2021 roku.

– Budżet na rok 2021 będzie dużym wyzwaniem – mówi burmistrz Przemysław Górski – Nadmienię, że wyzwaniem był również plan na bieżący rok, rok który powoli żegnamy. Mimo to udaje się nam go kończyć w dobrych nastrojach. Pomimo tego, iż znajdujemy się w niepewnej i niestabilnej sytuacji gospodarczej zmierzamy do ograniczenia zadłużenia gminy i przewidujemy, że na koniec roku 2020 będzie ono wynosiło 29,16% w stosunku do planowanych dochodów. Uniknęliśmy emisji obligacji, nie zaciągnęliśmy żadnych pożyczek i z powodzeniem pozyskiwaliśmy środki pozabudżetowe. Przyszłoroczny budżet także nie przewiduje zadłużania się. Dziękuję Radnym za przyjęcie budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej w zaproponowanej formie – powiedział burmistrz po zakończonym głosowaniu składając podziękowanie Radnym oraz wszystkim pracownikom zaangażowanym w przygotowanie przyszłorocznego budżetu.

Główne zaplanowane wydatki inwestycyjne w roku 2021:

  • budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jabłonowie Pomorskim – 2 100 000,00 zł;
  • przebudowa drogi gminnej Buk Pomorski-Świecie n/Osą etap I – 760 000,00 zł;
  • przebudowa drogi gminnej Buk Pomorski-Świecie n/Osą etap II – 45 708,69 zł;
  • przebudowa drogi gminnej Konojady – Tomki etap I – 200 000,00 zł;
  • przebudowa drogi powiatowej nr 1815C w miejscowości Konojady – budowa przystanku szkolnego – 60 000,00 zł;
  • budowa zatoki autobusowej przy SP w Jabłonowie Pomorskim – 100 000,00 zł;
  • budowa zatoki autobusowej w miejscowości Kamień – 200 000,00 zł;
  • parking w centrum Jabłonowa Pomorskiego – 50 000,00 zł;

Planowane jest również udzielenie dotacji dla sektora finansów publicznych.

Wszystkie zadania inwestycyjne zaplanowane są na poziomie 3 785 159,68 zł.

Mimo ogromnych potrzeb inwestycyjnych, samorząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie jest zobowiązany do realizacji m.in. obowiązków ustawowych wynikających z konieczności zapewnienia prawidłowego funkcjonowania opieki społecznej oraz systemu oświaty. Otrzymywane środki z budżetu państwa od wielu lat są niewystarczające. Z roku na rok jabłonowski samorząd jest zmuszony do ponoszenia coraz większych nakładów, z własnych środków, na ciągle rosnące wydatki na ww. cele. W związku z powyższym w roku 2021 zobowiązania finansowe na zadania dotyczące opieki społecznej, w tym oferowane formy wsparcia osób potrzebujących i korzystających z pomocy MGOPS wyniosą ok. 3,5 mln. Zł ze środków własnych gminy przy całkowitych wydatkach na wszystkie zadania z zakresu polityki społecznej w wysokości 15 368 830,92 zł. Ponadto regularnie zmniejszana wysokość subwencji oświatowej powoduje obowiązek sfinansowania zadań związanych ze szkolnictwem ze środków własnych w roku 2021 w wysokości ok. 6 mln. zł, przy całkowitych wydatkach na oświatę w wysokości 14 037 628,62 zł.

Nieskromnie powiem, że zrównoważony budżet na rok 2021 jest naszym dużym osiągnięciem mimo niesprzyjających warunków gospodarczych, związanych z wprowadzonym stanem epidemii wirusa SARS CoV-2 – powiedział burmistrz Przemysław Górski.

Z uwagi na preferencyjne warunki dla przedsiębiorców, wynikające z wprowadzonych obniżonych stawek podatku PIT/CIT, zwolnień lub odroczeń w opłacaniu składek, a także zobowiązań samorządów do wprowadzania ulg i rozłożeń na raty opłat lokalnych z tytułu dzierżawy/najmu, itp., dochody samorządu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie znacznie spadły. Spora część samozatrudnionych w naszej Gminie dokonywała wykreślenia wpisu lub jego zawieszenia w dotąd prowadzących działalnościach gospodarczych.

Patrząc na rok 2020 w zakresie dochodu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zauważono spadek wpływu o ok. 300 tys. zł z tego tytułu, w porównaniu do wysokości zaplanowanego dochodu.

– Budżet na rok 2021 jest obarczony sporym ryzykiem nieuzyskania w całości planowanych dochodów – mówi skarbnik Barbara Suchocka – będzie to uzależnione od dalszej sytuacji epidemicznej w kraju i związanej z nią kondycji przedsiębiorstw. Duże wyzwanie stanowi realizacja programu inwestycyjnego, którego wykonanie jest naszym priorytetem.

źródło: UMiG Jabłonowo Pomorskie

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: