Gmina Brodnica z prestiżowym certyfikatem “Samorządowy Lider Edukacji”

Gmina Brodnica z prestiżowym certyfikatem “Samorządowy Lider Edukacji”

19 grudnia 2020 Wyłączone przez naczelny
Podziel się z innymi:

Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” – na podstawie rekomendacji naukowców zasiadających w Kapitule Konkursu – przyznano w tym roku także Gminie Brodnica jako gminie, dla której rozwój oświaty jest niezaprzeczalnie priorytetem, a inwestowanie w nowoczesną wiedzę stanowi obszar szczególnego zainteresowania i znaczących sukcesów Samorządu.

Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” Gmina Brodnica uzyskała już po raz drugi z rzędu. To szczególnie ważna nagroda, albowiem przyznana zostaje w Jubileuszowej X edycji Programu „Samorządowy Lider Edukacji”. Edycji, która towarzyszy ogólnopolskim obchodom Roku 30-lecia Samorządu Terytorialnego w Polsce. Po dokonaniu oceny aplikacji Kapituła Konkursu potwierdziła, że Gmina Brodnica spełnia wszystkie kryteria Konkursu, a nadanie Certyfikatu jest w pełni uzasadnione merytorycznie.

Reklamy
Reklamy

 „Samorządowy Lider Edukacji” to ogólnopolski konkurs dla gmin, powiatów i samorządnych województw, który odbywa się cyklicznie od 2011 roku. Konkurs ma charakter akredytacji (certyfikacji) środowiskowej dokonywanej przez przedstawicieli świata nauki – profesorów pracujących na najlepszych polskich uczelniach. Misją Programu „Samorządowy Lider Edukacji” jest identyfikowanie jednostek samorządu terytorialnego podejmujących wartościowe inicjatywy w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty oraz pro­mowanie gmin i powiatów, które posiadają szczególne osią­gnięcia w dziedzinie lokalnej polityki edukacyjnej. Projekt służy również podnoszeniu jakości działań samorządów w sferze oświatowej. Program „Samorządowy Lider Edukacji” to jeden z naj­bardziej prestiżowych i wartościowych projektów certyfi­kacyjnych w Polsce, porównywany do takich inicjatyw, jak konkurs „Teraz Polska” czy Polska Nagroda Jakości. Przy­znanie certyfikatu to dla nagrodzonego samorządu powód do dumy i satysfakcji, ale to również ogólnopolska pro­mocja gminy/powiatu oraz szansa uzyskania cennej opinii eksperckiej na temat jakości działań samorządu w sferze oświatowej.

Certyfikat to wynik rzetelnej, obiektywnej oceny dokonywanej przez naukowe jury. Jego werdykt po­siada niekwestionowaną rangę. Samorządy uczestniczące w Programie poddają się niezależnej ocenie ze strony ekspertów, która pomaga podnosić efektywność działań w zakresie lokalnej polity­ki edukacyjnej. Po zakończeniu pracy komisji i procedury certyfikacyjnej każdy samorząd uczestniczący w projekcie otrzymuje informację zwrotną na temat efektywności i sku­teczności swojej polityki edukacyjnej. Jeśli wynik certyfikacji jest pozytywny, samorząd otrzymuje certyfikat, potwierdzający osiągnięcia i znaczący wkład w rozwój edukacji, podnoszenie jakości kształcenia i wspieranie innowacji w szkolnictwie. Certyfikat ten jest wyjątkowy ze względu na rangę ekspertów decydujących o jego przyznaniu. Gminy, powiaty i województwa oceniają wybitni przedstawiciele polskiej nauki, pracownicy nauko­wi uczelni posiadający wiedzę, doświadczenie i niekwestio­nowany dorobek w dziedzinie edukacji. Samorządy mogą wykorzystać informację o pozytywnym wyniku Programu i przyznany certyfikat w swojej działalności promocyjnej. Certyfikat może pomóc w zbudowaniu marki samorządu innowacyjnego, nowoczesnego i dbającego o edukację – do­bro najważniejsze w dobie gospodarki opartej na wiedzy. Może również przyczynić się do skutecznego promowania placówek oświatowych, dla których gmina/powiat/woje­wództwo jest organem prowadzącym.

W chwili obecnej, z uwagi na okoliczności wywołane pandemią, przekazano gminie elektroniczną wersję Certyfikatu „Samorządowy Lider Edukacji” na rok 2021. Publikacja informacji o uzyskaniu wyróżnienia jest możliwa z chwilą doręczenia decyzji Kapituły Konkursu, a zatem również przed datą Gali Finałowej. Gala Finałowa Konkursu „Samorządowy Lider Edukacji” odbędzie się po ograniczeniu zagrożeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2. Gala będzie miała charakter uroczystego Koncertu z Okazji 30-lecia Samorządu Terytorialnego.

źródło: UG Brodnica

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: