XIX sesję Rady Miejskiej

XIX sesję Rady Miejskiej

3 grudnia 2020 Wyłączone przez naczelny
Podziel się z innymi:

Zwołuję XIX sesję Rady Miejskiej w Brodnicy, która odbędzie się w dniu 17 grudnia 2020r. o godz. 11.30 w sali 202 Urzędu Miejskiego w Brodnicy.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) obradowanie odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) z następującym porządkiem obrad:

Reklamy
Reklamy

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Powołanie sekretarza obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Burmistrza za okres od 16.10.2020 r. do 2.12.2020 r. oraz informacji o
przetargach za okres od 14.10.2020 r. do 2.12.2020 r.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019-2020.
7. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta Brodnicy dotyczących
Budżetu Obywatelskiego w roku 2020.
8. Informacja podmiotów dokonujących analizy oświadczeń majątkowych.
9. Sprawozdanie z pracy komisji Rady Miejskiej – przewodniczący komisji.
10. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców miasta.

11. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Brodnicy na lata 2021-2032,
b) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2021,
c) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Miasta Brodnicy dla obszaru położonego w rejonie ulic: Podgórnej, Sybiraków i Długiej do granicy
z Gminą Brodnica,
d) o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta
Brodnicy,
e) w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i
wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień,
f) w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Miasta Brodnicy na lata 2021-2025”,
g) w sprawie przyjęcia Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii w Brodnicy na rok 2021,
h) o zmianie uchwały w sprawie Statutu Brodnickiego Domu Kultury,
i) o zmianie uchwały w sprawie opłat za korzystanie z obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Brodnicy,
j) w sprawie aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brodnicy na lata
2014–2020 z rozszerzeniem na 2021 rok.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie XIX sesji Rady Miejskiej w Brodnicy.

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: